การจัดหาสัตว์ทดลองและชีววัตถุ

ขั้นตอนการสั่งสัตว์และการขอใช้บริการเลี้ยงดูแลสัตว์

ขั้นตอนการให้บริการจัดหาสัตว์ทดลอง

ระยะเวลาในการสั่งสัตว์ทดลอง

ระยะเวลาการสั่งจองสัตว์แหล่งผลิต : ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตราค่าสัตว์ทดลองและบริการของแหล่งผลิตต่างๆ

ตารางการผลิตสัตว์ทดลองประจำปี 2562 แหล่งผลิต : บริษัท โนมุระสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด