วัสดุเลี้ยงสัตว์

รายการ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก รูปภาพ หมายเหตุ
อาหาร No.082 *
สำหรับหนูไมซ์และหนูแรท
กิโลกรัมละ 50 บาท กิโลกรัมละ 150 บาท (ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/ถุง)
อาหาร No.086 *
สำหรับกระต่าย
กิโลกรัมละ 50 บาท กิโลกรัมละ 150 บาท (ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/ถุง)
วัสดุรองนอนนึ่งฆ่าเชื้อโรค ถุงละ 100 บาท ถุงละ 300 บาท (ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม/ถุง)
อุปกรณ์บังคับสัตว์
สำหรับหนูแรท
อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์