วัสดุเลี้ยงสัตว์

อาหาร No.082 *
สำหรับหนูไมซ์และหนูแรท
กิโลกรัมละ 50 บาท
อาหาร No.086 *
สำหรับกระต่าย
กิโลกรัมละ 50 บาท
วัสดุรองนอนนึ่งฆ่าเชื้อโรค ถุงละ 100 บาท
(ขนาดบรรจุ 2 ลบ.ฟุต/ถุง)