การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง ดังนี้