คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร ประธานกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากร รองประธานกรรมการ
6. ศาสตรจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ วีระกุล กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชา เจริญศรี กรรมการ
14. นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ กรรมการ
15. นางสาวสุภัทตรา จิตติมณี กรรมการ
16. นางมาณวิกา ผลภาค กรรมการ
17. นางสาวนภัสนันท์ เทพโสดา กรรมการ
18. รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร กรรมการ (สมทบ)
19. ผผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา บุญยะรัตน์ กรรมการ (สมทบ)
20. นางสาวสาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน กรรมการ (สมทบ)
21. นางสาวชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ กรรมการ (สมทบ)
22. นางสาวศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ กรรมการ (สมทบ)
23. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาวอิทธิ์นรินทร์ มงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางสาวภัทธิรา ดีนอก ผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ