วัตถุประสงค์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. พัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล
2. ให้บริการสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลแก่บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เป็นสถานที่ทำการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. เป็นสถานที่ให้การศึกษา การวิจัย ฝึกอบรม ฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ทำการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
6. ให้บริการวิชาการ วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแก่ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ