คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ เป็นกรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
8. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวบุศรา แก้วสมุทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวภัทธิรา ดีนอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการ