คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา
2. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร เป็นกรรมการ
6. นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวบุศรา แก้วสมุทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวภัทธิรา ดีนอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการ