ปณิธานของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อยกระดับให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

วิสัยทัศน์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เป็นศูนย์สัตว์ทดลองชั้นนำในการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล และ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การบริการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองสำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล
2. สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
4. สนับสนุนนักวิจัยให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองแห่งชาติ
5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล