อัตราค่าสัตว์ทดลองและบริการของแหล่งผลิตต่างๆ

      ปัจจุบันศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการจัดหาสัตว์ทดลองตามภาระกิจการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้บริการแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาค โดยพิจารณาจัดหาสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพทั้งด้านสายพันธุ์และด้านสุขภาพจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพ โดยใช้บริการรถขนส่งสัตว์ของแหล่งผลิตให้นำสัตว์มาส่งถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการกำหนดวันรับสัตว์จากแหล่งผลิตไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามประกาศ กำหนดวันรับสัตว์จากแหล่งผลิตสัตว์ประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตามระยะเวลาในโครงการวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัตว์ของผู้ใช้บริการที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดโดยให้หารเฉลี่ยตามจำนวนกล่องขนส่งสัตว์ที่มาในแต่ละรอบ โดยมีอัตราค่าสัตว์ทดลองและบริการของแหล่งผลิตต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ การชำระเงินค่าสัตว์ทดลองและค่าขนส่งสัตว์ ผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการกับทางแหล่งผลิตสัตว์เองทั้งหมด