คู่มือ ผู้ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงาน วิเคราะห์ค่าตอบแทนการพิจารณาอนุมัติโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 2560-2562

คู่มือ การการุณยฆาตและการผ่าซากเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลองขนาดเล็ก

งานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม
(Strict Hygienic Conventional)