ปฏิทินสำหรับการวางแผนการดำเนินงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ปี 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563- เดือน กันยายน 2564

เดือน การเสนอโครงการขอใช้สัตว์ โดย IACUC KKU
เว็บไซต์ https://ae.kku.ac.th
การสั่งสัตว์ทดลอง โดย NELAC KKU
เว็บไซต์ https://nelac.kku.ac.th
หมายเหตุ
กำหนดวันปิดรับโครงการ กำหนดวันประชุมพิจารณา กำหนดปิดรับแบบฟอร์มสั่งสัตว์ กำหนดวันรับสัตว์
ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
(แจ้งผลภายใน 6 พ.ย. 63)
24 กันยายน 2563 8 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 256 2 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563
(แจ้งผลภายใน 23 พ.ย. 63)
30 ตุลาคม 2563 12 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
(แจ้งผลภายใน 30 ธ.ค.63)
26 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 7 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
(แจ้งผลภายใน 4 ก.พ.64)
25 ธันวาคม 2563 7 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
(แจ้งผลภายใน 4 มี.ค. 64)
29 มกราคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 4 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
(แจ้งผลภายใน 31 มี.ค.64)
25 กุมภาพันธ์ 2564 11 มีนาคม 2564 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน มีนาคม 2564
เมษายน 2564 8 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
(แจ้งผลภายใน 6 พ.ค. 63)
26 มีนาคม 2564 8 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
(แจ้งผลภายใน 2 มิ.ย. 64)
22 เมษายน 2564 6 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 3 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564
(แจ้งผลภายใน 30 มิ.ย. 64)
28 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 8 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564
(แจ้งผลภายใน 5 ส.ค. 64)
25 มิถุนายน 2564 8 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 5 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564
(แจ้งผลภายใน 2 ก.ย. 64)
30 กรกฎาคม 2564 12 สิงหาคม 2564 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 2 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
(แจ้งผลภายใน 30 ก.ย. 64)
27 สิงหาคม 2564 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ : เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยในการวางแผนดำเนินโครงการวิจัย อนึ่งหากต้องการใบเสนอราคาโปรดระบุลงในแบบฟอร์มสั่งสัตว์ทดลอง