การเลี้ยงและบริการ

แบบฟอร์มสั่งสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุเลี้ยงสัตว์

แบบฟอร์มขอนำสัตว์ออกนอกศูนย์สัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการทดลอง

แบบฟอร์มขอใช้บริการทางวิชาการ-เทคนิคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มขอเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์สัตว์ทดลอง (อบรมเข้าใช้พื้นที/ขอกุญแจ/คีย์การ์ด)


การขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558

2. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2558

3. Check list ที่ยื่นขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2558

ขั้นตอนการพิจารณาจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น