การเลี้ยงและบริการ

แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุเลี้ยงสัตว์

แบบฟอร์มขอนำสัตว์ออกนอกศูนย์สัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการทดลอง

แบบฟอร์มขอใช้บริการทางวิชาการ-เทคนิคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มขอรับการอบรมสำหรับปฏิบัติงานภายในศูนย์สัตว์ทดลอง


การขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2562 สำหรับโครงการวิจัย

2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2562 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.

3. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2562 สำหรับโครงการวิจัย

4. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2562 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.