อัตราค่าบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง (อัตราค่าบริการ/ตัว/วัน)

ชนิดของสัตว์ทดลอง บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
หนูเม้าส์ 2.50 บาท 4 บาท
หนูแฮมสเตอร์ 3.50 บาท 5 บาท
หนูแรท 5.50 บาท 7 บาท
หนูตะเภา 14.50 บาท 16 บาท
หนู SPF อัตราค่าบริการของสัตว์ทดลองแต่ละชนิด + 3 บาท อัตราค่าบริการของสัตว์ทดลองแต่ละชนิด + 7 บาท
หนูติดเชื้อ อัตราค่าบริการของสัตว์ทดลองแต่ละชนิด + 4 บาท อัตราค่าบริการของสัตว์ทดลองแต่ละชนิด + 10 บาท
กระต่าย 17.50 บาท 19 บาท

อัตราค่าบริการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง

ชนิดของสัตว์ทดลอง บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
อาหารสัตว์ทดลอง 50 บาท/กิโลกรัม (15 กิโลกรัม/ถุง) 50 บาท/กิโลกรัม (15 กิโลกรัม/ถุง)
วัสดุรองนอน 100 บาท/ถุง (3 กิโลกรัม/ถุง) 100 บาท/ถุง (3 กิโลกรัม/ถุง)
Pentobarbital Sodium 15 บาท/ml. 15 บาท/ml.
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการุณยฆาต
   • หนูเม้าส์
   • หนูแฮมสเตอร์
   • หนูแรท
 
10 บาท/ตัว
15 บาท/ตัว
20 บาท/ตัว
 
10 บาท/ตัว
15 บาท/ตัว
20 บาท/ตัว
อัตราค่าบริการเพื่อกำจัดซากสัตว์ทดลอง กิโลกรัมละ 20 บาท กิโลกรัมละ 20 บาท

อัตราค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลอง

ประเภทการขนส่ง บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
อัตราค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลองจากศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังหน่วยงานต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 บาท/กิโลเมตร 10 บาท/กิโลเมตร
อัตราค่าบริการรับสัตว์ทดลองจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มายังศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10,000 บาท/เที่ยว (ขนส่งสัตว์ทดลองได้เที่ยวละ 30 กล่อง) 10,000 บาท/เที่ยว (ขนส่งสัตว์ทดลองได้เที่ยวละ 30 กล่อง)

อัตราค่าบริการเพื่อปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง ชนิดหนูเมาส์ (Mouse)

ที่ รายการ บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
1. ป้อนสาร Gavage 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
2. ฉีดสารเข้าช่องท้อง Intraperitoneal Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
3. ฉีดสารเข้าชั้นใต้ผิวหนัง Subcutaneous Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
4. ฉีดสารเข้าชั้นผิวหนัง Intradermal Injection 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
5. ฉีดสารเข้าชั้นกล้ามเนื้อ Intramuscular Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
6. ฉีดสารเข้าหลอดเลือดดำ Intravenous Injection 10 บาท/ตัว/ครั้ง (Tail vein) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (Tail vein)
7. เก็บตัวอย่างเลือดจากแอ่งลูกตา Blood Collection from Orbital sinus 10 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 0.2 ml.) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 0.2 ml.)
8. เก็บตัวอย่างเลือดจาก Tail vein Blood Collection from Tail vein 15 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 0.2 ml.) 30 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 0.2 ml.)
9. เจาะเก็บเลือดจากหัวใจ Cardiac Puncture 25 บาท/ตัว 50 บาท/ตัว
10. วางยาสลบด้วย Pentobarbital sodium Anesthesia by Pentobarbital Sodium 10 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่รวมค่ายาสลบ) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่รวมค่ายาสลบ)
11. ผ่าซากเก็บอวัยวะหลัก Necropsy : collect the main organs
(heart, thymus, lung, liver, spleen, kidney. Intestine, testis or ovary)
50 บาท/ตัว 100 บาท/ตัว
12. ผ่าซากเก็บสมอง Necropsy : collect brain 25 บาท/ตัว 50 บาท/ตัว
13. เก็บตัวอย่างอุจจาระ Feces Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
14. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ Urine Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
15. ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ Digital X-ray 100 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ) 200 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ)

อัตราค่าบริการเพื่อปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง ชนิดหนูแรท (Rat)

ที่ รายการ บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
1. ป้อนสาร Gavage 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
2. ฉีดสารเข้าช่องท้อง Intraperitoneal Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
3. ฉีดสารเข้าชั้นใต้ผิวหนัง Subcutaneous Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
4. ฉีดสารเข้าชั้นผิวหนัง Intradermal Injection 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
5. ฉีดสารเข้าชั้นกล้ามเนื้อ Intramuscular Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
6. ฉีดสารเข้าหลอดเลือดดำ Intravenous Injection 10 บาท/ตัว/ครั้ง (Tail vein) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (Tail vein)
7. เก็บตัวอย่างเลือดจาก Tail vein Blood Collection from Tail vein 10 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 1.0 ml.) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 1.0 ml.)
8. เจาะเก็บเลือดทั้งตัว : Heart /Posterior vena cava Total bleeding : Heart/ Posterior vena cava 25 บาท/ตัว/ครั้ง 50 บาท/ตัว/ครั้ง
9. วางยาสลบด้วย Pentobarbital sodium Anesthesia by Pentobarbital Sodium 10 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่รวมค่ายาสลบ) 20 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่รวมค่ายาสลบ)
10. ผ่าซากเก็บอวัยวะหลัก Necropsy : collect the main organs
(heart, thymus, lung, liver, spleen, kidney. Intestine, testis or ovary)
50 บาท/ตัว 100 บาท/ตัว
11. ผ่าซากเก็บสมอง Necropsy : collect brain 25 บาท/ตัว 50 บาท/ตัว
12. เก็บตัวอย่างอุจจาระ Feces Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
13. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ Urine Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
14. ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ Digital X-ray 100 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ) 200 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ)

อัตราค่าบริการเพื่อปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง ชนิดกระต่าย (Rabbit)

ที่ รายการ บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
1. ฉีดสารเข้าช่องท้อง Intraperitoneal Injection 50 บาท/ตัว/ครั้ง 100 บาท/ตัว/ครั้ง
2. ฉีดสารเข้าชั้นใต้ผิวหนัง Subcutaneous Injection 5 บาท/ตัว/ครั้ง 10 บาท/ตัว/ครั้ง
3. ฉีดสารเข้าชั้นผิวหนัง Intradermal Injection 25 บาท/ตัว/ครั้ง (รวมค่าโกนขน) 50 บาท/ตัว/ครั้ง (รวมค่าโกนขน)
4. ฉีดสารเข้าชั้นกล้ามเนื้อ Intramuscular Injection 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
5. ฉีดสารเข้าหลอดเลือดดำ Intravenous Injection 20 บาท/ตัว/ครั้ง (Marginal ear vein) 40 บาท/ตัว/ครั้ง (Marginal ear vein)
6. เก็บตัวอย่างเลือดไม่เกิน 3.0 ml. จาก Ear artery or vein Blood Collection from Ear artery or vein 25 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 1.0 ml.) 50 บาท/ตัว/ครั้ง (ไม่เกิน 1.0 ml.)
7. เก็บตัวอย่างเลือด 4-10 ml. จาก Ear artery Blood Collection from Ear artery 50 บาท/ตัว/ครั้ง (> 10 ml. คิดเพิ่มซีซี. ละ 10 บาท) 100 บาท/ตัว/ครั้ง (> 10 ml. คิดเพิ่มซีซี. ละ 10 บาท)
8. เจาะเก็บเลือดทั้งตัว : หัวใจ Total bleeding : Heart Puncture 100 บาท/ตัว 200 บาท/ตัว
9. ผ่าซากเก็บอวัยวะหลัก Necropsy : collect the main organs
(heart, thymus, lung, liver, spleen, kidney. Intestine, testis or ovary)
100 บาท/ตัว 200 บาท/ตัว
10. เก็บตัวอย่างอุจจาระ Feces Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
11. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ Urine Collection : direct 10 บาท/ตัว/ครั้ง 20 บาท/ตัว/ครั้ง
12. ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ Digital X-ray 100 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ) 200 บาท/ฟิล์ม (ไม่รวมค่ายาสลบ)