นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

การจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) 2560

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการฝึกอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน บริษัท M-CLEA BIORESOURCE จำกัด

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมและพบปะกับบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 716 233 การจัดการสัตว์ทดลอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในวันที่ 11,18,24 พฤศจิกายน 2559

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิจัย Professor Rong Xiang, Dean, School of Medicine, Nakai University Chaina เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

นายจรัส จุ่นหัวโทน นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล AFRIMS-TALAS ระดับชมเชยในการประชุม TALAS International Symposium and Workshop ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

นายปกรณ์เกียรติ ศรีวงษ์ดี พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559

โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสครบรอบ30ปี วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้บริหารและ อาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Tottori University Prof. Hiroichi Ozaki และ Assoc. Prof. Tatsufumi Usui เข้าศึกษาและดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลองขนาดเล็กทักษะ สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร

สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากรฝ่ายเลี้ยงและบริการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง

บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี

นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะและน้ำเสีย