ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559