ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลองขนาดเล็กทักษะ สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร

      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ผู้ใช้สัตว์ทดลอง โดย รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องจัดอบรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 40 คน

      การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำนั้น ผู้ใช้สัตว์ทดลองต้องตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติกับสัตว์ในโครงการวิจัย ต้องปฏิบัติกับสัตว์ทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเครียดในสัตว์ทดลองหรือเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของสัตว์ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวิจัย ซึ่งจะทำให้คุณภาพของงานวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล

      ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์ คุ้มค่ากับชีวิตของสัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการเพื่อฝึกปฏิบัติการให้นักวิจัยและนักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้สัตว์ทดลองมาอย่างต่อเนื่อง โดยฝึกเทคนิควิธีการปฏิบัติการกับสัตว์ที่จำเพาะและฝึกให้เฉพาะนักวิจัยของแต่ละโครงการในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติการจริงกับสัตว์ทดลองในโครงการ

      การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนต่างได้รับความรู้ และได้เพิ่มเติมทักษะด้านการบังคับสัตว์,การเก็บตัวอย่างชนิดต่างๆ จากตัวสัตว์ โดยนักวิจัยทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกับตัวสัตว์ทดลองโดยตรง ซึ่งสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไปได้ ทั้งนี้ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ขึ้นทุกปี โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://nelac.kku.ac.th/