สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง