การอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

      
เรียน คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Visual Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting
และกำหนดวันเข้าทดสอบความรู้ (90 นาที) ภายหลังจากเข้ารับการอบรมฯ โดยได้กำหนดจัดการทดสอบความรู้ (Onsite) จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
+ กรุงเทพฯ (18 ธันวาคม 2566, 17 มกราคม 2567)
+ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ; 15 มกราคม 2567)
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น ; 22 มกราคม 2567)
+ ภาคกลาง (จ.พิษณุโลก ; 29 มกราคม 2567)
+ ภาคใต้ ; (จ.สงขลา ; 5 กุมภาพันธ์ 2567)

ขอเรียนเชิญผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566
ได้ที่ https://forms.gle/PHusZwE6Viz8GK816 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-8751 (การยื่นคำขอรับใบอนุญาต) และ 0-2201-5611, 086-665-6657 (การจัดการอบรมและการทดสอบความรู้)