บุคลากรฝ่ายเลี้ยงและบริการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง

      บุคลากรฝ่ายเลี้ยงและบริการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 กันยายน 2558