การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Genetically modified mouse in the biomedical sciences: reproductive technology and usefulness as a disease model”

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Genetically modified mouse in the biomedical sciences: reproductive technology and usefulness as a disease model” แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับหนูดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ชีวิการแพทย์ เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ และคุณประโยชน์ในการเป็นแบบจำลองโรค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ Prof. Dr. Seiji Okada และ Senior Asst. Prof. Dr. Toru Takeo, Kumamoto University, Japan รศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ และศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประสานความร่วมมือในครั้งนี้