ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานสัตว์ทดลอง ประจำปี 2562

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดอบรม เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลอง ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ใช้สัตว์ทดลองภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะของผู้ใช้สัตว์ทดลองในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดเนื้อหาหลักสูตร ให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้ เทคนิคการจับบังคับควบคุมสัตว์ การให้สารโดยวิธีป้อนผ่านท่อ การให้สารโดยการฉีดเข้าทางต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การเก็บตัวอย่างเลือด การเจาะเก็บเลือดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง การให้ยาสลบแบบฉีดและสูดดม การผ่าซากและเก็บตัวอย่างอวัยวะ โดยรศ.น.สพ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบหมายให้สัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว ศูนย์สัตว์ทดลองฯได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์ คุ้มค่ากับชีวิตของสัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล