รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada และ Senior Asst. Prof. Dr. Toru Takeo จากมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบิดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม ต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada และ Senior Asst. Prof. Dr. Toru Takeo จากมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง การเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Genetically modified mouse in the biomedical sciences: reproductive technology and usefulness as a disease model” แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับหนูดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ชีวิการแพทย์ เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ และคุณประโยชน์ในการเป็นแบบจำลองโรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ที่มีการใช้สัตว์ทดลองพร่องภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายยีนส์หรือเซลล์ของมนุษย์ เพื่อศึกษากลไกของโรคและหาแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น