นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ