โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเกี่ยวกับจรรยาบรรณและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเกี่ยวกับจรรยาบรรณและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์