โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร