สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ

      สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อในพื้นที่ ABSL-3 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและได้แนวทางการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ