บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี

      นายสมจิตร สุระสา พนักงานลี้ยงสัตว์ทดลอง เข้ารับรางวัลทีอีคิว (TEQ Award) พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ประจําปี 2558 จาก ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและ ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558 และการอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิ วิทยา ครั้งที่ 33 ประจําปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-7 ชั้น 1 อาคารชาเลน เจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)