สัมมนาบุคลากร

      สัมมนาบุคลากร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น