มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น