นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

      นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดู ระบบการบริหารจัดการและข้อปฏิบัติต่างๆในการจัดการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์