การจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

      การจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการและประโยชน์ของ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์” และนำจรรยาบรรณการใช้สัตว์ไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานทั้งในด้านการสอน การวิจัย การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ และสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐาน ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการรับทราบระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ในการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง