การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ รวมทั้งการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองในงานทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ให้ได้มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (มคกส.) คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ