พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) 2560

      พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) 2560 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ (สพสว.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มีรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการ กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และเชิดชูเกียรติพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ดังนั้น ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ดำเนินการเสนอรายชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลฯ ผลปรากฏว่า นางชุตินันท์ แสนบุตร พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) 2560 ประเภทรางวัลชมเชย และเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด จังหวัดกรุงเทพมหานคร