นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง

      นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง วันที่ 27 เมษายน 2558