กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยมีการทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และในอาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ