ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมและพบปะกับบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมและพบปะกับบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองฯ ให้ตอบสนองความต้องการของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น