นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 716 233 การจัดการสัตว์ทดลอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในวันที่ 11,18,24 พฤศจิกายน 2559

      รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง และ ดร.ชุลีพร ศักดิ์สว่าวงษ์ จากภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 716 233 การจัดการสัตว์ทดลอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในวันที่ 11,18,24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองฯ บรรยายและแนะนำเทคนิคสำหรับการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองในครั้งนี้