รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิจัย Professor Rong Xiang, Dean, School of Medicine, Nakai University Chaina เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิจัย Professor Rong Xiang, Dean, School of Medicine, Nakai University Chaina เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ