นายจรัส จุ่นหัวโทน นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล AFRIMS-TALAS ระดับชมเชยในการประชุม TALAS International Symposium and Workshop ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

      นายจรัส จุ่นหัวโทน นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล AFRIMS-TALAS ระดับชมเชย สำหรับนักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง (AFRIMS-TALAS Exemplary Laboratory Animal Technician Award) ในการประชุม TALAS International Symposium and Workshop ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น