อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

      อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559