คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น