นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะและน้ำเสีย

      นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะและน้ําเสีย วันที่ 24 มีนาคม 2558