กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1977/2562)

พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2557

จรรยาบรรณนักวิจัย

พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)