คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
7. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
8. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
10. นางมาณวิกา ผลภาค (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ มหคุณากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มัชฌิมะปุระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
13. ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวสุพัตรา ก้อนชารี ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวภัทธิรา ดีนอก ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ