ผู้บริหารและ อาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Tottori University Prof. Hiroichi Ozaki และ Assoc. Prof. Tatsufumi Usui เข้าศึกษาและดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ผศ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ นำผู้บริหารและ อาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Tottori University Prof. Hiroichi Ozaki และ Assoc. Prof. Tatsufumi Usui เข้าศึกษาและดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝ่ายเลี้ยงและบริการพร้อมทั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำการให้บริการของศูนย์สัตว์ทดลองฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ