ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน บริษัท M-CLEA BIORESOURCE จำกัด

      ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมบุคลากรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ทดลอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท M-CLEA BIORESOURCE จำกัด