สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ดร.ประดน จาติกวนิช และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. วิทยาเขตหนองคาย
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. คณะเกษตรศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานที่มีการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ