ติดตามสถานะโครงการที่ขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(NELAC)

ลำดับ ชื่อโครงการ
ภาษาไทย
ชื่อโครงการ
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้า
โครงการ
หน่วยงาน เข้าประชุม
ครั้งที่
วันที่ รหัสโครงการ
เลขที่
(AEKKU-NELAC)
1 พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของซุปไก่สกัดผสมโอเมก้า-3 และ อาร์จินีนในหนูแรท Acute Toxicity and Subchronic Toxicity of Chicken Soup Plus Omega-3 and Arginine in rat model รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 03/2557
2 ผลการดัดแปลงโปรตีน prME ของอนุภาคลูกผสมคล้ายไวรัสของเชื้อ flaviviruses ต่อการตอบสนองทางด้านแอนติบอดีในหนู Effect of chimeric flavivirus virus-like particle prME protein modifications on antibody response in mice นางสาวนิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557
3 ผลของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด์ Effect of aril extract from Momordica cochinchinensis Spreng on vascular dysfunction and oxidative stress in nitric oxide-deficient hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 01/2557
4 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองต่อเชื้อแลคติกแอซิดลูกผสมที่มีการแสดงออกของโปรตีน M2e:HBc Immune response in mice immunized with recombinant lactic acid bacteria expressing M2e:HBc fusion protein นางสาวปัญจมาพร ยศปัญญา/รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 02/2557
5 การศึกษาผลของยาฆ่าพยาธิต่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูไมซ์ The study of anti-parasitic agent as a potential drug for Cholangicocarcinoma in xenografted CCA-nude mice นางสาวอุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 06/2557
6 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจ และหลอดเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of Garcinia mangostana pericarp extract on cardiovascular morphology remodeling in hypertensive nitric oxide-deficient rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 04/2557
7 ผลของสารสกัดจากดอกคำฝอยต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of Carthamus tinctorius Linn. on hemodynamics in hypertensive nitric oxide-deficient rats ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 19 มีนาคม 2557 05/2557
8 การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารสกัดข้าวหมัก จากข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 ในหนูแรท Safety and toxicity test of fermented rice extract from germinated brown rice and KKU URL0381 cultivar black rice in rats นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2557 30 เมษายน 2557 07/2557
9 โครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมน้ำลายหลักและการแสดงออกของเมลาโทนิน receptor ในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Microanatomical structures of Major Salivary Glands and their Melatonin Receptor Expression in Hypertensive Nitric Oxide-Deficient Rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2557 28 พฤษภาคม 2557 08/2557
10 พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันและการเกิดการกลับเป็นซ้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิลม์ของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในหนู C57BL/6 mice Immunopathogenesis and relapse related biofilm formation of Burkholderia pseudomallei infection in C57BL/6 mice ผศ.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6/2557 18 มิถุนายน 2557 16/2557
11 การประยุกต์ใช้สารประกอบเชิงซ้อนแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อรักษามะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Applications of anthocyanin complex from natural extracts for treatment of cholangiocarcinoma in animal model รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2557 18 มิถุนายน 2557 18/2557
12 ผลการป้องกันของสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อการทำลายอัณฑะของหนูแรทที่ถูกชักนำด้วยแวลโพรเอท Protective effect of Momordica cochinchinensis aril extract on testicular damages in valproate-induced rats ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 17/2557
13 การนำยาฆ่าพยาธิมาใช้เป็นยาเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูไมซ์ Repositioning of anti-parasitic agent as a potential drug for Cholangicocarcinoma in CCA-nude mice ดร.อุบล ชาอ่อน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557
14 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นห้ามเลือดไคโตซาน หรือแผ่นเจลาตินชุบยาต้านอักเสบเดกซาเมทาโซน : การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง Prevention of peridural fibrosis using chitosan clot pad or dexamethasone soaked absorbable gelatin sponge: an experimental comparative study in animal model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 09/2557
15 การศึกษาทางพยาธิวิทยา ปฏิกิริยาความเป็นสิ่งแปลกปลอมของแผ่นห้ามเลือดไคโตซาน ในหนูทดลอง Histopathologic assessment of foreign body reaction of the chitosan clot pad in rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 10/2557
16 การศึกษาประสิทธิภาพการห้ามเลือดของแผ่นไคโตซาน ในการผ่าตัดเปิดกระดูกสันหลังหนูทดลอง Efficacy of chitosan clot pad in spinal surgical approach of a rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 11/2557
17 การศึกษาประสิทธิภาพการห้ามเลือดออกจากกระดูกสันหลังของแผ่นห้ามเลือดไคโตซาน ในการผ่าตัดแผ่นปกกระดูกสันหลัง: การศึกษาในสัตว์ทดลอง Hemostatic efficacy of chitosan clot pad in bleeding bone during lumbar lamnectomy: an experimental animal model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 12/2557
18 ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมินของการจำแนกทางพยาธิวิทยาของพังผืดรอบเยื่อดูรา Inter-rater reliability of histopathologic classification of peridural fibrosis รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 13/2557
19 การศึกษารูปร่างแนวรอบของเซลล์อักเสบ โดยการใช้โปรแกรม อิเมจเจ: การศึกษาในเนื้อเยื่อหนูทดลอง Inflammatory cell circularity using the ImageJ: a histologic study in the rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 14/2557
20 การศึกษารูปร่างแนวรอบของเซลล์สร้างเส้นใย โดยการใช้โปรแกรม อิเมจเจ: การศึกษาในเนื้อเยื่อหนูทดลอง Fibroblast circularity using the ImageJ: a histologic study in the rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 15/2557
21 ผลของน้ำมันข้าวกล้องริซสเตอรอลส์วีพีโอสกัดโดยวิธีธรรมชาติ ต่อการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติ และภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด์ Effect of Rizsterol-VPO (Virgin Phyto-essential Oil) from Whole Grain Essence on Vascular Dysfunction and Oxidative Stress in Nitric Oxide-deficient Hypertensive Rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 24 กรกฎาคม 2557 19/2557
22 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองของโปรตีนที่แยกบริสุทธิ์ได้จากตับจระเข้ Investigation of anticancer activity and immune system enhancement by Crocodylus siamensis liver extracted proteins in animal model รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 24 กรกฎาคม 2557 20/2557
23 การประเมินผลเฉพาะที่ของสารสกัดจากพืชและผลิตภัณฑ์ในการสมานแผลในช่องปาก Evaluation of topical oral wound affected by plant extracts and the product in rats รศ.อรุณศรี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 23/2557
24 ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของผงน้ำหมักสมุนไพรพลูคาวผสมมะขามป้อมในหนูแรท Immunostimulant activity of the lyophilized powder of Houttuynia cordata Thunb. fermentation product mixed with Phyllanthus emblica L. in rat นางสาวกนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์/ผศ.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 21/2557
25 การศึกษาผลของยา NVP-BKM120 ใน nude mice ที่ถูกปลูกเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี In vivo effect of NVP-BKM120 on nude mice implanted human cholangiocarcinoma cell lines ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 22/2557
26 โปรไฟล์ของเมตาบอไลท์ในปัสสาวะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิออนในไตของหนูแรทที่ได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมต Urinary metabolic profile and ion exchanger pattern in kidney of MSG-treated rat อ.อุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557
27 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ Production of specific monoclonal and polyclonal antibody against the liver fluke for diagnosis opisthorchiasis นางสาวชนิกา วรสิษฐ/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2557 17 กันยายน 2557 26/2557
28 ผลของอะเซียติกแอซิดต่อการลดการสร้างเซลล์และการอยู่รอดของเซลล์ และความจำบกพร่องที่เกิดจากยารักษามะเร็ง 5 fluorouracil ในหนูแรท Effect of Asiatic acid on a reduction of hippocampal cell proliferation and survival and cognitive deficits caused by 5 fluorouracil chemotherapy in rats ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557 25/2557
29 การศึกษาผลของยา Dihydroartemisinin (DHA) ใน nude mice ที่ถูกปลูกเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี In vivo effect of Dihydroartemisinin (DHA) on nude mice implanted human cholangiocarcinoma cell lines ผศ.นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557 24/2557
30 ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลด์และแคโรทีนอยด์ในผักสีเขียวของไทยในการจับกับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง Efficacy of chlorophylls and carotenoids in Thai green vegetables to bind aflatoxin B1 นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง/ผศ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 28/2557
31 ผลของสารอะเซียติกแอซิดต่อความดันเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงแบบ 2K-1C Effect of asiatic acid on blood pressure in 2K-1C hypertensive rats ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 27/2557
32 การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเม็ดเลือดขาวจากจระเข้สายพันธุ์ไทยในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ Propionibacterium acnes Toxicity and anti-inflammatory activity of crude leukocyte extract from Crocodylus siamensis in animal models induced by Propionibacterium acnes นางสาววีรยา ภูผิวคำ/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 32/2557
33 ผลของสารสกัดจากเยี่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในหนูถีบจักรที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน Effect of Momordica cochinensis Spreng aril extract on male reproductive system of streptozotocin-induced hyperglycemic mice นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง/ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 29/2557
34 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากใบบัวหลวง Development of prototype of functional food against myofascial syndrome pain from Nelumbo nucifera leaves ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 34/2557
35 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของกลุ่มอาการอ้วนลงพุงจากใบบัวหลวงในหนูแรท Development of prototype of functional food to prevent and decreases risk of metabolic syndrome from leaves of Nelumbo nucifera in rat ดร.วิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 33/2557
36 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบจากใบบัวหลวงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไตในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน Development of prototype of functional food from leaves of Nelumbo nucifera to prevent and decreases risk of diabetic nephropathy in rat ผศ.ปณคพร วรรณานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 37/2557
37 ฤทธิ์ลดความดันเลือดของสารสกัดจากมะรุมในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูง Antihypertensive effect of Moringa oleifera extract in nitric oxide-deficient rats ผศ.ปณต ตั้งสุจริต ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 38/2557
38 ผลของอาเซียติก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส Effect of Asiatic acid on working spatial memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus นายอภิวัฒน์ ศิริโชติ/ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 35/2557
39 ผลระยะยาวหลังได้รับวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส The prolonged effect of valproic acid on memory and hippocampal neurogenesis ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 36/2557
40 การศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แคปซูลอาหารเสริมสุขภาพจากสารสกัดเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทยและไลโซไซม์ของไข่ขาวของไข่ไก่ Study of toxicity of supplementary capsules formulated from crocodile leukocyte extract and hen egg lysozyme นายทินกร เถียรสูงเนิน/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 30/2557
41 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อภาวะดื้ออินซูลินและการหลั่ง adiponectin ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2 Effect of aril extract of Momordica cochinchinensis Spreng on insulin resistance and adiponectin secretion in Type 2 diabetic rat รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 31/2557
42 การศึกษาโมเลกุลที่มีบทบาทในการกระตุ้น T cell ของหนูไมซ์ Characterization of molecule(s) that play roles in mouse T-cell activation นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 3/2558
43 การตอบสนองของ T cell ต่อพยาธิใบไม้ตับในหนู Balb/c The T-cell response to Opisthorchis viverrini in Balb/c mice นายจำรัส แก้วแรมเรือน/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 4/2558
44 ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค็อกคัสออเรียส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ที่ผิวหนังหนูไมซ์ Potential of the Garcinia mangostana Linn. pericarp crude extract against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial infection in mice. รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 1/2558
45 โปรไฟล์ของเมตาบอไลท์ในปัสสาวะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิออนในไตของหนูแรทที่ได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมต Urinary metabolic profiles and patterns of ion exchanger expression in kidney of MSG-treated rat ผศ.อุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 5/2558
46 การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบจากใบบัวหลวงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในหนูแรท Development of prototype of functional drink from leaves of Nelumbo nucififera to prevent and decrease risk of acute myocardial infarction in rat รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2558 27 พฤษภาคม 2558
47 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากผักคราดหัวแหวนลดอาการปวดกล้ามเนื้อ The potential development of herbal pharmaceutical products from Spilanthes acmella for decreasing of muscle pain อ.ภานิชา พงศ์นราทร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 2/2558
48 ผลของน้ำมันข้าวกล้องริซสเตอรอลส์ วีพีโอ และ ผงข้าวกล้องสกัดต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมัน และภาวะดื้ออินซูลินของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2 Effect of Rizsterols-VPO and Whole Grain Essence X10 (WGE X 10) on the regulations of glucose and lipid levels, and insulin resistance in Type 2 diabetic rat รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 6/2558
49 ความสามารถในการเกิดก้อนมะเร็งของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่ปลูกถ่ายในหนูทดลอง Tumorigenic potential of human cholangiocarcinoma cell lines in xenograft mice ผศ.นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 7/2558
50 การพัฒนาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธีไวและจำเพาะในจระเข้ที่เคยได้รับเชื้อมาก่อน เพื่อการพัฒนาวัคซีนต้านต่อการติดเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงจระเข้ระยะที่ 1 Development of sensitive and specific method to determine immune response in infected crocodie for phase 1 of vaccination development against pathogenic microorganism infections in crocodile farming industries นางสาวฐิติชญาณ์ ฐานวิเศษ/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558
51 การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและรักษามะเร็งจากนาโนเอนแคปซูลของเปปไทด์จากเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทย Development of crocodile leukocyte peptides by nano-encapsulation for cancer prevention and therapy รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง กลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558
52 ผลการป้องกันของสารสกัดใบมะขามป้อมต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรงบังคับสัตว์ให้เกิดสภาวะเครียดแบบเรื้อรังในหนูแรท Protective effect of Phyllanthus emblica L. leave extract on male reproductive system induced by chronic immobilization stress in rats นางสาวสุภัจฉรี อรัญ/ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 11/2558
53 พิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดหอยเป๋าฮื้อในหนูแรท Subchronic Toxicity of Abalone extract in rat model รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 9/2558
54 ผลของสารสกัดน้ำจากยอดใบกระถินอ่อนต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของหนูแรท Effects of aqueous extract from fresh shoot tips plus young leafs of Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit on male rat reproductive system นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์/ดร.นงนุช เอื้อบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 10/2558
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ที่พบมากในภาคอีสานเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง The development of health products from vegetables and fruits from I-san to against chronic diseases รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 8/2558
56 ผลของสารสกัดจากดอกคำฝอยต่อตัวชี้วัดในระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบรีนินแอนจิโอเทนซินและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงแบบ 2K-1C Effect of Carthamus tinctorius Linn. on cardiovascular parameters, renin-angiotensin system and oxidative stress in 2K-1C hypertensive rats รศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2558 26 สิงหาคม 2558 12/2558
57 การศึกษาความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูโดยอนุภาคคล้ายไวรัสลูกผสมของเชื้อไวรัสเดงกี่ Immunogenicity of chimeric dengue virus-like particles in mice ผศ.นิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 14/2558
58 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ A Comparative Wound Healing of Thai Propolis Product versus Calcium Hydroxide in Direct Pulp Capping of New Zealand White Rabbit รศ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 15/2558
59 คุณค่าของข้าวทับทิมชุมแพ (SRN06008Ds-18-1-5-7-CPA-20) ในการป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูงในหนูทดลองความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม The values of Tubtim Chumphae rice SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20) extract on prevention and treatment of hypertension in L-NAME hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 13/2558
60 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ Production of specific monoclonal and polyclonal antibody against the liver fluke for diagnosis opisthorchiasis รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2558 16 ธันวาคม 2558 18/2558
61 ผลของสารสกัดจากผลและเปลือกของต้นข่อยที่ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความจำในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ความจำเสื่อมโดยสารสโคโปลามีน Memory-improving activity of Streblus asper stem barks and fruits extract on scopolamine-induced amnesia in male rats อ.รักษ์วริน วรรณศิลป์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 6/2558 16 ธันวาคม 2558
62 ผลการป้องกันของฟักข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเครื่องหมายที่พบได้ในอัณฑะที่ถูกทำลายของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยวาลโพรเอท Protective effects of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. on potential marker changes for testicular damage in valproate-induced rats ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558
63 ผลของกรดเอเซียติกและกรดเฟอรูลิกต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงด้วยแคดเมียมและ/หรือ ตะกั่ว Effect of asiatic acid and ferulic acid on vascular dysfunction and oxidative stress in cadmium and/or lead-induced hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558 17/2558
64 การทดสอบคุณภาพวัสดุรองนอนจากต้นพญาสัตบรรณสำหรับหนูนู้ดไมซ์ Quality test of bedding made from Alstonia scholaris for (BALB/c Mlac-nu) นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558 16/2558