ข่าวประชาสัมพันธ์

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลองขนาดเล็กทักษะ สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

บุคลากรฝ่ายเลี้ยงและบริการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะและน้ำเสีย

ดูรายละเอียด »